Toggle Menu SearchSearch

กฎบัตรว่าด้วยบริการต่างๆ ของกงสุล

smartraveller.gov.au smartraveller.gov.au

​​​การให้ความช่วยเหลือพลเมืองชาวออสเตรเลียที่อยู่ในต่างประเทศ

กฎบัตรฉบับนี้ระบุแนวทางในการให้บริการและความช่วยเหลือของงานกงสุล ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กงสุลมีข้อจำกัดในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

วิสัยทัศน์

 • เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือชาวออสเตรเลียที่อยู่ในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม

ผู้ที่เราสามารถให้ความช่วยเหลือ

 • พลเมืองชาวออสเตรเลียทุกคน
 • พลเมืองชาวแคนาดาในประเทศที่ระบุในตารางข้อตกลงว่าด้วยการให้บริการกงสุลระหว่างประเทศ ออสเตรเลียและประเทศแคนาดา

 

การให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลสำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศออสเตรเลีย (permanent residents) จะจำกัดเฉพาะเหตุการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น รวมถึงการอพยพไปยังที่ปลอดภัยด้วย ขณะที่พลเมืองชาวออสเตรเลียจะได้รับความช่วยเหลือนี้

หากท่านเป็นผู้ถือสองสัญชาติ เราจะให้ความช่วยเหลือในประเทศที่ท่านถืออีกสัญชาติได้ในกรณีพิเศษจริงๆเท่านั้น

จุดมุ่งหมายของเรา

 • ดำเนินการตามการร้องขอของท่านอย่างสุภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 • ให้คำอธิบายอย่างชัดเจน เกี่ยวกับความช่วยเหลือที่เจ้าหน้าที่กงสุลสามารถดำเนินการ และแนะนำว่าเมื่อใดที่ท่านควรขอคำแนะนำหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
 • อธิบายให้ท่านทราบหากค่าบริการนั้น ๆ มีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องชำระ
 • ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้แจ้งให้เจ้าที่กงสุลได้รับทราบ จะได้รับการปกป้องตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของประเทศออสเตรเลีย
 • รับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่กงสุลอย่างจริงจัง และดำเนินการโดยทันที

เราขอให้ท่าน

 • มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเดินทาง ความปลอดภัย ค่าใช้จ่าย ตลอดจนประพฤติปฎิบัติตน ในการเดินทางต่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงการเคารพกฎหมายในแต่ละประเทศที่ท่านเดินทางไปเยือน
 • ซื้อประกันการเดินทางและประกันสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ท่านไม่คาดคิด
 • ปฎิบัติตามคำแนะนำในการเดินทางตามเว๊บไซค์ smartraveller.gov.au ตลอดจนคำแนะนำจากท้องถิ่นที่ท่านไปเยือน
 • เก็บรักษาหนังสือเดินทางของท่าน และรายงานโดยทันทีหากหนังสือเดินทางได้สูญหายหรือถูกขโมย
 • เมื่อท่านไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กงสุล โปรดปฎิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความเคารพ และซื่อสัตย์ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่เรา
 • โปรดให้คำแนะนำและแสดงความคิดเห็นเพื่อเราจะได้นำไปปรับปรุงการบริการของเจ้าหน้าที่กงสุล

​ข้อพึ่งระวังในเบื้องต้น

 • ศึกษาข้อมูลของประเทศที่ท่านกำลังจะเดินทางไป ติดตามคำแนะนำการเดินทางของเราที่เว็บไซต์ smartraveller.gov.au อย่างใกล้ชิด และติดตามเราทาง Facebook และ Twitter สำหรับข้อมูลที่อัปเดต
 • ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ Smartraveller และติดตามข้อมูลอัปเดตด้านคำแนะนำการเดินทางของเรา
 • มอบสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนากรมธรรม์ประกันการเดินทาง และกำหนดการเดินทางของท่านไว้กับครอบครัวหรือเพื่อน​
 • ซื้อประกันการเดินทางและประกันสุขภาพที่ครอบคลุม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประกันภัยเหล่านั้น ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านได้วางแผนจะกระทำ และครอบคลุมความเจ็บป่วยที่ท่านมีอยู่เดิม และการรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบัน (หากท่านไม่มีประกัน ท่านควรคาดการณ์เลยว่าจะต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินหรือ การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์เป็นจำนวนเงินที่สูงมาก)
 • แน่ใจว่าท่านได้ขอคำแนะนำจากแพทย์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน หากท่านจำเป็นต้องนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือยา ท่านต้องตรวจสอบว่าสิ่งเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้นำเข้าประเทศที่จะไปเยือน
 • แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านยังสามารถใช้ได้ (อย่างน้อยควรมีอายุไม่น้อยกว่าหกเดือนเมื่อท่านครบกำหนดกลับประเทศออสเตรเลีย) และไม่หมดอายุในระหว่างที่เดินทางในต่างประเทศ
 • วางแผนการเงินให้ครอบคลุมแผนการเดินทางของท่าน

​สิ่งที่เราอาจให้ความช่วยเหลือได้

ในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือของเรานั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตลอดจนความพร้อมของทรัพยากรทางกงสุลในขณะนั้น เราอาจจะสามารถที่จะ

 • ออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางทดแทนให้ใหม่โดยมีค่าธรรมเนียม
 • ให้ข้อมูลของแพทย์และโรงพยาบาลท้องถิ่นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
 • หากท่านเป็นผู้เสียหายจากถูกทำร้ายร่างกาย หรืออาชญากรรมอื่น  เราจะให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการให้รายละเอียดเกี่ยวกับทนายความท้องถิ่นและล่ามแปลภาษา
 • หากท่านถูกจับกุม เราจะไปเยี่ยมหรือติดต่อท่านเพื่อตรวจสอบสวัสดิภาพของท่าน  เราจะให้ข้อมูลของทนายความท้องถิ่นและล่ามแปลภาษาหากจำเป็นต้องใช้ และเราจะดำเนินการเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้ท่านได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมภายใต้กฎหมายของประเทศที่ท่านถูกจับกุม
 • ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือหลายประการในกรณีอื่นๆ ซึ่งรวมถึงกรณีการเสียชีวิตของญาติในต่างประเทศ การสูญหายของบุคคล และการถูกลักพาตัว
 • หากท่านยินยอม เราจะติดต่อเพื่อนๆ หรือครอบครัวในนามของท่าน แต่ในบางสถานการณ์ เราอาจจะติดต่อเพื่อนๆ หรือครอบครัวของท่านเลย แม้ว่าเราจะไม่สามารถได้รับความยินยอมจากท่านก่อนก็ตาม
 • เตรียมการเป็นพิเศษในกรณีของการก่อการร้ายระหว่างประเทศ การก่อความไม่สงบภายในประเทศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อาจมีค่าธรรมเนียมด้วย)
 • จัดการให้ท่านได้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับ สหพันธ์รัฐออสเตรเลีย (Australian federal election) และระดับรัฐบางกรณี ที่หน่วยเลือกตั้งในบางประเทศ
 • ให้ความบริการด้านการรับรองเอกสารบางประเภท ทั้งนี้รวมถึงการเป็นพยานและรับรองเอกสาร ตลอดจนการเป็นพยานต่อคำสาบานและการให้การยืนยัน (มีค่าธรรมเนียมด้วย)

สิ่งที่เราไม่สามารถกระทำได้

มีหลายสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทหน้าที่ของกงสุล หรือสิ่งที่เราไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากเหตุผลด้านนโยบาย ทั้งนี้รวมถึง

 • รับประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพของท่านในประเทศอื่น หรือจัดเตรียมการเดินทางของท่าน
 • ให้คำแนะนำทางกฎหมาย ตีความหรือแปลเอกสารต่างๆ ถึงแม้ว่าเราอาจจะให้ข้อมูลของ ทนายความท้องถิ่นและล่ามแปลภาษาแก่ท่านได้ก็ตาม
 • เข้าแทรกแซงกระบวนการศาลยุติธรรม หรือการดำเนินการทางกฎหมายต่างๆ ในประเทศอื่น ทั้งนี้รวมถึงข้อพิพาทเรื่องการว่าจ้าง ข้อพิพาทเรื่องการค้า คดีอาญา และการดำเนินการต่างๆ ทางกฎหมายครอบครัว หรือข้อพิพาทเรื่องอำนาจปกครองบุตร
 • ดำเนินการค้นหาผู้สูญหาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 • สืบสวนคดีอาชญากรรมหรือการเสียชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 • นำตัวท่านออกจากเรือนจำหรือปกป้องไม่ให้ท่านถูกเนรเทศ
 • ให้ท่านได้รับการปฏิบัติในเรือนจำดีกว่านักโทษท้องถิ่นผู้อื่น อย่างไรก็ตามหากท่านยินยอม​เราเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ไ
 • วางเงินประกันตัว หรือชำระเงินค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายทางกฎหมายให้กับท่าน
 • บังคับใช้ข้อตกลงของประเทศออสเตรเลียหรือข้อตกลงด้านอำนาจปกครองบุตรอื่นๆ ในต่างประเทศ หรือกดดันให้ประเทศอื่นทำการตัดสินกรณีอำนาจปกครองบุตร
 • ชำระค่าบริการทางการแพทย์ หรือทางจิตเวช หรือค่ายา
 • ชำระเงินบำนาญหรือรายได้สวัสดิภาพทางสังคม
 • จัดเตรียมวีซ่า ใบอนุญาต ใบอนุญาตให้ทำงานหรือพำนักอาศัยในประเทศอื่นๆ
 • เข้าแทรกแซงในเรื่องการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร หรือการกักกันในประเทศอื่นๆ 
 • รับฝากและส่งคืนของหาย หรือ
 • รับหรือส่งสิ่งของทางไปรษณีย์แทนท่าน

​ความช่วยเหลือของเราอาจจำกัดในบางสถานการณ์​

ท่านไม่มีสิทธิทางกฎหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกงสุล และท่านไม่ควรคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือ เราอาจจำกัดการให้ความช่วยเหลือแก่ท่านหากเรามีความเห็นว่าสถานการณ์นั้นไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่การกระทำของท่านผิดกฎหมาย หรือท่านกระทำการโดยประมาทหรือเลินเล่อด้วยความจงใจหรือกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือท่านทำให้ตนเองหรือผู้อื่นตกอยู่ในความเสี่ยง หรือท่านมีรูปแบบพฤติกรรมที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากกงสุลหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านี้

การรับมือต่อสถานการณ์วิกฤต

ภาวะวิกฤติและภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศบางสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชาวออสเตรเลียในต่างประเทศนั้น จะต้องอาศัยการรับมือด้วยวิธีพิเศษ อาทิเช่น

 • กรณีที่อาจมีชาวออสเตรเลียเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ เป็นจำนวนมาก หรือในกรณีที่เป็นภาวะอันตรายต่อชาวออสเตรเลีย เช่น การโจมตีของผู้ก่อการร้าย อุบัติเหตุครั้งยิ่งใหญ่ โรคระบาด และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • ความไม่สงบทางการเมืองซึ่งทำให้เราต้องแนะนำให้ท่านออกจากประเทศ และซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือในการเดินทางออกนอกประเทศ หรือการอพยพของชาวออสเตรเลีย หากไม่มีทางเลือกด้านพาหนะเชิงพาณิชย์ และ
 • เหตุการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ และสร้างความเดือดร้อนครั้งใหญ่แก่ชาวออสเตรเลียจำนวนมาก

ในภาวะวิกฤติและเหตุการณ์ดังกล่าว เราจะให้ความช่วยเหลือแก่พลเมืองชาวออสเตรเลีย และผู้อยู่อาศัยถาวรของประเทศออสเตรเลีย หากท่านเป็นผู้ถือสองสัญชาติ เราจะให้ความช่วยเหลือในประเทศที่ท่านถืออีกสัญชาติได้ในกรณีพิเศษจริงๆเท่านั้น การให้ความช่วยเหลือของเรานั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาหลายประการ ซึ่งเราอาจกระทำการดังต่อไปนี้

 • จัดทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชาวออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบ
 • ติดต่อประสานงานกับครอบครัวของชาวออสเตรเลียที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
 • ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชาวออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบ
 • ให้ความช่วยเหลือชาวออสเตรเลียที่พยายามจะเดินทางออกจากพื้นที่วิกฤต และช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นติดต่อกับครอบครัว และ
 • ให้คำแนะนำด้านการเดินทางและให้ข้อมูลอัปเดตด้านวิกฤตการณ์

ในทางกลับกัน เราขอให้ชาวออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติหรือภาวะฉุกเฉินดังกล่าว กระทำการดังนี้

 • อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางของเรา และติดตามเว็บไซต์ Smartraveller ทางสื่อสังคมออนไลน์ และ
 • ติดต่อกับสถานทูตออสเตรเลียหรือสถานกงสุลท้องถิ่นนั้นๆ หรือหากที่นั่นไม่มี ให้ติดต่อกับสถานทูตอังกฤษ สถานทูตแคนาดา หรือสถานทูตสหรัฐอเมริกา เราอาจมีข้อจำกัดในการให้ความช่วยเหลือภายใต้ภาวะวิกฤติหรือภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่

การเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง

 • ท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลการเดินทางฉบับสมบูรณ์ เพื่อช่วยท่านในการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ ได้ที่เว็บไซต์ smartraveller.gov.au
 • คำแนะนำการเดินทางของเราจะประเมินระดับความเสี่ยงในจุดหมายปลายทางนั้นๆ เพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะเดินทางไปที่ใดและเมื่อไร
 • ท่านสามารถติดตามรับคำแนะนำการเดินทางและรับแจ้งข้อมูลล่าสุดได้ทางอีเมล์ ที่เว็บไซค์ smartraveller.gov.au

ติดต่อใครได้บ้าง

 • ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านการกงสุลกรณีฉุกเฉิน Consular Emergency Centre (CEC)  ให้บริการ 24 ชั่วโมง ท่านสามารถติดต่อศูนย์ฯ ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรุงแคนเบอร์ร่า หมายเลขโทรศัพท์ 1300 500 135 หรือหากท่านอยู่ประเทศอื่นทั่วโลก โทรศัพท์ +61 2 6261 3305 หรือ ส่งข้อความ (SMS) +61 421 269 080
 • หากท่านอยู่ในต่างประเทศและอยู่ในช่วงเวลาหลังเลิกทำการท่านสามารถโทรไปที่สถานทูต ออสเตรเลีย สำนักงานข้าหลวงใหญ่หรือสถานกงสุลในประเทศที่ท่านเดินทางไปเยือนและขอให้ ปฏิบัติตามคำแนะนำทางโทรศัพท์เพื่อติดต่อศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลในกรณีฉุกเฉิน (CEC)
 • ท่านสามารถหาที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ สถานทูตออสเตรเลีย สำนักงานข้าหลวงใหญ่ หรือสถานกงสุลได้ที่เว็บไซค์ dfat.gov.au/missions​ หรือค้นหาจากสมุดรายนาม โทรศัพท์ หรือสอบถามจากโรงแรม สำนักงานการท่องเที่ยว หรือสถานีตำรวจ
 • ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านการกงสุลกรณีฉุกเฉิน (CEC) อาจสามารถให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวผู้เกี่ยวข้องในประเทศออสเตรเลีย โดยติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข 1300 500 135​

การติดตามผล

ในสถานการณ์พิเศษบางกรณี เจ้าหน้าที่กงสุลอาจต้องให้ความช่วยเหลือกับกรณีนั้นในระยะยาว ในการติดตามผลกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการสืบสวนหรือดำเนินการทางกฎหมาย โดยหน่วยงานในท้องถิ่น  อาจต้องใช้เวลานาน เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือครอบครัว โดยการแจ้งข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สืบสวนหรือเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถให้บริการให้คำปรึกษา หรือ ให้ความช่วยเหลือด้านจิตเวช เราสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือประเภทนี้ได้

การแสดงความคิดเห็น

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการให้บริการของเรา เพื่อช่วยให้เราสามารถทราบเรื่องที่จำเป็นต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น การแบ่งปันประสบการณ์ของท่านอาจช่วยชาวออสเตรเลียผู้อื่นให้หลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์ยุ่งยากในต่าง ประเทศ และเข้าใจว่าเขาสามารถรับความช่วยเหลือจากเราได้ถึงระดับใดบ้าง ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของเราได้โดย

 • กรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นที่เว็บไซต์ smartraveller.gov.au
 • ส่งอีเมลไปที่  consular.feedback@dfat.gov.au หรือ
 • เขียนจดหมายถึงเราที่

​First Assistant Secretary
Consular and Crisis Management Division
Department of Foreign Affairs and Trade
RG Casey Building
BARTON ACT 0221

หากท่านไม่พอใจกับคำตอบที่ท่านได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (DFAT) ท่านสามารถติดต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของเครือรัฐ (Commonwealth Ombudsman) ในประเทศออสเตรเลีย

ความเป็นส่วนตัวของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้กับกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (DFAT) ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย รวมถึง พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว ค.ศ. 1988 (Privacy Act 1988) ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ DFAT ได้ที่เว็บไซต์ dfat.gov.au เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความช่วยเหลือทางกงสุล ตามหลักการความเป็นส่วนตัวชาวออสเตรเลีย ข้อที่ 5 (Australian Privacy Principle 5) ข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลของเรา วิธีที่นำไปใช้งาน การเปิดเผย และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับกรณีต่างๆ ในงานกงสุล จัดอยู่ในชุดข้อมูลความเป็นส่วนตัวทางกงสุลของเรา (Consular Privacy Collection Statement) ท่านสามารถอ่านสำเนาข้อมูลต่างๆได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ dfat.gov.au/dept/consular/priv​acy.html หรือ โดยการขอสำเนาได้จากกระทรวงฯ

สื่อมวลชนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับชาวออสเตรเลียในต่างประเทศ ทั้งในเหตุการณ์ วิกฤติไปจนถึงกรณีรายบุคคล ผู้ใช้บริการของกงสุลควรตระหนักว่าอาจมีบางสถานการณ์ ที่ถูกจำกัด เมื่อเราจะยืนยันกับสื่อมวลชนว่าเรากำลังให้ความช่วยเหลือทางกงสุลแก่ท่าน หรืออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของความช่วยเหลือนั้นให้ชัดเจนและ/หรือถูกต้อง

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ

หากท่านหรือสมาชิกในครอบครัวประสบปัญหาเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและต้องการความช่วย เหลือทางการแพทย์ในต่างประเทศ

 • ในขั้นตอนแรก ขอความช่วยเหลือจากแพทย์หรือโรงพยาบาลท้องถิ่น หรือติดต่อโรงแรมหรือผู้จัดการท่องเที่ยวของท่าน
 • โทรไปที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลในกรณีฉุกเฉิน (CEC) ที่ตั้งอยู่ ณ กรุงแคนเบอร์รา ที่หมายเลข 1300 555 135 หรือ +61 2 6261 3305 หากโทรจากต่างประเทศ หรือ
 • โทรไปที่สถานทูตออสเตรเลียหรือสถานกงสุลที่อยู่ใกล้ที่สุด และปฏิบัติตามคำแนะนำทางโทรศัพท์

หากท่านหรือบุคคลในครอบครัวถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือ เป็นผู้เสียหายในเหตุอาชญกรรมที่ร้ายแรงในต่างประเทศ

 • โทรไปที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลในกรณีฉุกเฉิน (CEC) ณ กรุงแคนเบอร์รา ที่หมายเลข 1300 555 135 หรือ +61 2 6261 3305 หากโทรจากต่างประเทศ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลในกรณีฉุกเฉิน (CEC) จะติดต่อสถานทูตออสเตรเลียหรือสถานกงสุลที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยตรง

หากท่านหรือสมาชิกในครอบครัวถูกปล้นหรือจำเป็นต้องใช้เงินในต่างประเทศ

 • ในขั้นตอนแรก ท่านควรติดต่อครอบครัวหรือเพื่อนๆ และเลือกใช้บริการการโอนเงินเชิงพาณิชย์หรือธนาคารในการโอนเงิน หากนอกเวลาทำการปกติ ท่านสามารถโทรไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลในกรณีฉุกเฉิน (CEC) ณ กรุงแคนเบอร์รา ที่หมายเลข 1300 555 135 หรือ +61 2 6261 3305 หากโทรจากต่างประเทศ

หากท่านหรือสมาชิกในครอบครัวถูกจับกุมในต่างประเทศ

 • โทรไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลในกรณีฉุกเฉิน (CEC) ณ กรุงแคนเบอร์รา ที่หมายเลข 1300 555 135 หรือ +61 2 6261 3305 หากโทรจากต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ทางกงสุลอาจมีข้อจำกัดต่างๆ ไม่สามารถนำตัวท่านออกจากเรือนจำ/สถานกักกัน หรือให้คำแนะนำทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่กงสุลสามารถให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลเพื่อติดต่อทนายความท้องถิ่น เราจะทำเท่าที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ท่านได้รับการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกระบวน การท้องถิ่นนั้นๆ เราจะช่วยแจ้งความกังวลในเรื่องสวัสดิภาพของท่านต่อเจ้าหน้าที่เรือนจำ

หากมีบุคคลหายในต่างประเทศ

 • พยายามติดต่อบุคคลนั้น โดยทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือทางสื่อสังคมออนไลน์ พยายามติดต่อกับครอบครัว และเพื่อนๆ และตรวจสอบที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่มีการติดต่อกัน ตรวจสอบกับธนาคาร ตัวแทนด้านการท่องเที่ยว สายการบิน/บริษัทท่องเที่ยว หรือนายจ้างของเขา หากไม่ประสบความสำเร็จ และมีเหตุผลต่างๆ ที่ทำให้เป็นกังกล ติดต่อศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลในกรณีฉุกเฉิน (CEC) ณ กรุงแคนเบอร์รา ที่หมายเลข 1300 555 135 หรือ +61 2 6261 3305 หากโทรจากต่างประเทศ หรือโทรหาตำรวจท้องถิ่นเพื่อแจ้งความบุคคลสูญหาย

สุดยอดเกร็ดความรู้การเดินทาง

 1. ตรวจสอบคำแนะนำการเดินทางฉบับล่าสุดที่เว็บไซต์smartraveller.gov.au และติดตามเพื่อ รับการแจ้งเตือนทางอีเมลฟรีทุกครั้งที่มีการอัปเดตคำแนะนำเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของท่าน
 2. ซื้อประกันการเดินทางและประกันสุขภาพที่ครอบคลุม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกัน การเดินทางและประกันสุขภาพนั้นๆ ครอบคลุมสถานที่และกิจกรรมที่ท่านได้วางแผนตลอด การเดินทาง
 3. โปรดลงทะเบียนข้อมูลการเดินทาง และข้อมูลการติดต่อ ของท่าน ทางเว็บไซค์ smartraveller.gov.au เพื่อที่เราสามารถติดต่อกับท่านได้ในกรณีฉุกเฉิน
 4. หนังสือเดินทางของท่านมีอายุการใช้งานอย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่ ท่านวางแผนเดินทางกลับถึงประเทศออสเตรเลีย ให้พกรูปถ่ายหนังสือเดินทางของท่านไว้ด้วย ในกรณี ที่ หนังสือเดินทางของท่านสูญหาย หรือถูกขโมยและท่านจำเป็นต้องทำหนังสือเดินทาง เล่มใหม่ในขณะที่ท่านอยู่ในต่างประเทศ
 5. ตรวจสอบข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในเรื่องการฉีดวัคซีนที่จำเป็นและข้อควรระวังด้าน สุขภาพ อื่นๆ โปรดจำไว้ว่าการฉีดวัคซีนอาจเป็นข้อกำหนดในการเดินทางเข้าบางประเทศ และ ตรวจสอบการใช้ยาในต่างประเทศเพราะยาบางชนิดเป็นยาต้องห้ามไม่อนุญาตให้นำเข้าไปใน บางประเทศ
 6. วีซ่าที่ถูกต้องสำหรับประเทศต่างๆ ที่ท่านจะเดินทางไปเยือนหรือ เดินทางผ่านและตรวจสอบข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางเข้าและออกจากประเทศด้วย
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รับการระบุว่าเป็นพลเมืองของประเทศที่ท่านวางแผนจะเดินทางไป เยือนหรือไม่ และการเป็นผู้ถือสองสัญชาติจะมีผลกระทบต่อแผนการเดินทางของท่านหรือไม่
 8. ทำสำเนาข้อมูลหนังสือเดินทางกรมธรรม์ประกันภัยเช็คเดินทางวีซ่าและหมายเลขบัตร เครดิตของท่านเก็บหนึ่งสำเนาแยกไว้ต่างหากกับข้อมูลต้นฉบับและฝากอีกหนึ่งสำเนาไว้ก
 9. ับใคร บางคนที่บ้าน
 10. ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปเยือนถึงแม้ว่ากฎหมายเหล่านี้อาจจะรุนแรง หรือไม่เป็นธรรมตามมาตรฐานของออสเตรเลีย โปรดอย่าคาดหวังว่าท่านจะได้รับการปฏิบัติที่ แตกต่างไปจากผู้คนในท้องถิ่น เพียงเพราะว่าท่านเป็นชาวออสเตรเลีย
 11. ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย และมอบสำเนารายละเอียดเกี่ยวกับ การเดินทางของท่านเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับทราบว่าท่านอยู่ที่ใด